İçerik Düzenleme İlkeleri (2020)

Genel
Views: 2K
İçerik düzenleme ilkeleri

Memur olarak kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmak istiyorsanız Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmeniz gerekiyor. KPSS’de her yıl Program Geliştirme dersinden 12 soru çıkıyor. Bu yazımızda ele alacağımız içerik düzenleme ilkeleri Eğitim Bilimleri Program Geliştirme dersinin içinde yer alıyor. Memur olma adayları tarafından bu ders çok zor olarak nitelendiriliyor. Aslında zorluğu sıkıcı olmasından geliyor. Bu dersler birbiriyle bağlantılı olduğundan içerik düzenleme yaklaşımı dersini öğrenirseniz diğer dersleri de rahatlıkla öğrenebilirsiniz.

İçerik Düzenleme Yaklaşımı Nedir?

İçerik düzenleme yaklaşımı, Eğitim Bilimleri Fakültesinde öğretmen adayları için okutulan bir derstir. Eğitimde modellemeler üzerine kurulmuştur. Amacı yürürlükteki eğitim programlarını inceleyip, değerlendirerek geliştirmektir.

Öğretim programının ikinci konusu olan “içerik” kavramına farklı bakış açıları ve teknikler getiriliyor. Öğretimin nasıl yapılacağı, neler öğretileceği üzerinde durulur. Bu yaklaşımda 7 teknik bulunuyor. Bunlar;

1- Doğrusal,

2- Sarmal,

3- Modüler,

4- Piramitsel,

5- Çekirdek,

6- Konu ağı&Proje merkezli

7- Sorgulama yaklaşımlarıdır.

İçerik Düzenleme İlkeleri

İçerik, bildiğiniz üzere “ne öğretelim” sorusuna cevap arıyor. Bu konuda 6 adet içerik düzenleme ilkeleri bulunuyor. Bunlardan kısaca bahsedelim.

1- İlgililik; Özel bir alanla ilgili olmalıdır.

2- Öğrenciye görelilik; Öğrencinin yaşadığı doğa ve toplumsal koşullara göre düzenlenmelidir.

3- Yaşama Yakınlık; Günlük hayatta kullanılabilir, uygulanabilir olmalıdır.

4-Kaynaşıklılık; Bu ilke kendi içinde yatay ve dikey kaynaşıklılık olarak ikiye ayrılıyor. Yatay kaynaşıklılık; disiplinler arası kolerasyon tasarımına uygundur. Dikey kaynaşıklılık; Disiplin tasarımına uygundur. Öğrenme konuları birbirleriyle ilişkilendirilerek verilir.

5- Vardama; kestirme, tahmin etme, öteleme, ön görme demektir. İçerik, öğrencinin elde ettiği bilgi ve beceriye dayanarak geçmişi, geleceği kestirmesine olanak vermelidir.

6- Alıştırma; Öğrenilenleri kullanılmayı sağlayacak sorular sorulmalıdır. Her içeriğin bölüm başında, sonlarında hedeflenen davranışlarla ilgili sorular bulunmalıdır.

7- Soyutlama; içerik düzenleme ilkeleri soyutlama öğrencinin bir metinde ana fikri öğrenmesini sağlamalıdır.

8- Düzey; İçerik, aşamalı ve birbirinin ön koşulu olacak şekilde sıralanmalıdır.

9- Şema; Kişinin, kendi öğrenme şemasına izin verecek şeklide olmalıdır.

10- Materyal Örgütlenişi; Hedef davranışlarda belirtilen, alan içinde geçerli olan genel ilkeler etrafında örgütlenmelidir.

11- Görsel Düzen; İçerikteki kavram, olgu ve bilgiler, görsellerle desteklenmelidir.

12- Değişik Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri; İçerik, farklı öğrenme-öğretme strateji, yöntem, tekniklerine göre düzenlenmelidir.

İçerik ve Düzenlemesi

Öğretim hedefleri belirlendikten sonra öğrencileri, bu hedeflere ulaştıracak içeriğin saptanması gerekiyor. “İçerik” boyutu eğitim programlarının geliştirilmesinde ikinci aşamayı oluşturuyor. İçerik, öğretim hedeflerine yönelik bilgi, beceri, tutum vb. gibi özellikleri kapsıyor. Programın içerik boyutunda belirtilen amaçlara ulaşmak için “ne öğretelim” sorusunun yanıtı aranıyor.

İçerik seçiminden sonra içeriğin düzenlenmesi geliyor. İçerik;

– Hedeflerle tutarlı,

– Öğrencinin hazır bulunuşluk düzeyine uygun,

– Somuttan soyuta,

– Basitten karmaşığa,

– Kolaydan zora,

– Bilinenden bilinmeyene,

– Birbirinin ön koşulu,

– Kendi içinde bir tutarlılığı olacak şekilde düzenlenmelidir.

İçerik Düzenleme Stratejileri

İçeriğin hedef ve davranışları kazandırmak için bir araç olduğunu unutmayın. Önce hedef ve davranışlar belirleniyor. Sonra bu hedef ve davranışlara yardımcı olmak üzere içerik düzenleniyor. Bu düzenlemede; makro ve mikro olmak üzere iki çeşit strateji izleniyor.

1- Makro Strateji; Bu yaklaşıma yapılandırma veya birimler arası strateji diyebilirsiniz. Bu strateji birden fazla içerik türünün öğretilmesiyle ilgileniyor. Kısaca, öğretilecek birimleri sıralama, sentezleme ve özetleme konularıyla ilgileniyor.

2- Mikro Strateji; Bu yaklaşıma sunu veya birimler içi strateji diyebilirsiniz. Bu strateji daha çok bilginin belleğe kaydedilmesiyle ilgileniyor. Öğrenciye bilginin en kıza zamanda, az hatayla, maliyetle kazandırılmasını hedefliyor.

İçerik düzenlemede mikro strateji; temel ve zor bir konunun yanlışsız öğretilmesi durumunda kullanılmalıdır.

Sarmal İçerik Düzenleme Yaklaşımı

Soyut dersler için kullanılan sarmal içerik düzenleme yaklaşımı “tekrar” üzerine kuruludur. Konular, yeri ve zamanı geldiğinde tekrardan öğretilmesi söz konusudur. Öğrencilerin aynı kavramları, farklı yaşlarda giderek karmaşıklaşan bir yapıyla öğretilmesini hedefliyor. Önceden öğrenilenlerle, sonradan öğrenilenlerin bağlantıları “tekrar” yoluyla gerçekleşiyor.

Örnek olarak birinci konuyu işlediniz. İkinci konuya geçtiniz. İkinci konuyu bitirdiğinizde, bir ve ikinci konuları tekrar ediyorsunuz. Üçüncü konuya geçiyorsunuz. Üçüncü konuyu bitirdiğinizde, bir, iki ve üçüncü konuları tekrar ediyorsunuz.

Piramit İçerik Düzenleme

İçerik düzenleme yaklaşımlarından piramit içerik düzenleme geniş kapsamdan, dar kapsama doğru ilerleyen eğitim modelini içeriyor. İlk yıllarda geniş ve genel içerikten, ilerleyen yıllarda dar ve özel içeriğe göre konu ve üniteler ayrılıyor. Program esnek değildir. Katı bir tutum sergiler. Bu yaklaşımda alanında uzman yetiştirmek hedefi güder.

Tıp fakülteleri bu yaklaşıma verilebilecek en iyi örnektir. Tıp öğrencisi ilk yıllarda genel bilgiler alır. Piramidin tepesine yaklaştıkça bir ders seçmesi ve alanında uzmanlaşması beklenir.

İçerik Düzenleme Ölçütleri

İçerik seçiminde;

– Kendi kendine yeterlilik,

– Anlamlılık,

– Geçerlilik,

– İlgililik,

– Yararlılık,

– Öğrenilebilirlik ölçütlerine dikkat edilmelidir.

İçerik Düzenleme Yaklaşımlarına Örnekler

Birbiriyle zorunlu, yakın ilişkili veya ön koşul öğrenmenin olduğu derslerin düzenlenmesinde doğrusal içerik düzenleme yaklaşımı kullanılıyor. Buna örnek olarak birbirleriyle ilişkili olan Hayat Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi derslerini gösterebiliriz.

İçeriğin doğrusal bir sıralama izlemediği Türkçe, Matematik, İngilizce gibi derslerde sarmal düzenleme yaklaşımı kullanılıyor. Örnek olarak Matematik dersinde çarpım tablosu, İngilizce dersinde kelime, Türkçe dersinde eş anlamlı kelimeler ezberlenmelerinde konu tekrarları yapılarak, öğrenme pekiştiriliyor.

Modüler programlama yaklaşımında; Öğrenme üniteleri anlamlı parçalara ayrılarak düzenleniyor. Örnek olarak Beden Eğitimi dersinde konular; koşma, zıplama, atlama, futbol, voleybol vb. gibi birbirinden bağımsız ünitelere ayrılıyorlar.

Geniş bir tabandan, dar bir alanı kapsayan piramitsel içerik düzenleme alanında uzmanlaşmayı hedefliyor. Tıp Fakülteleri bunun en güzel örneğidir.

Piramitsel yaklaşıma benzese de çekirdek içerik düzenleme yaklaşımı öğrencinin ihtiyaç duyduğu dersleri seçmesine izin veriyor. Matematik, Türkçe gibi zorunlu dersler içeriğe konulduktan sonra “seçmeli dersler” belirleniyor. İlgi ve ihtiyacınıza göre bu derslerden seçim yapabiliyorsunuz.

Konu ağı-proje merkezli yaklaşıma en güzel örnek ilkokul sıralarındaki küme çalışmalarıdır. Sorgulama merkezli yaklaşımda içerik öğrencilerin soracağı sorulara göre belirleniyor. Örneğin ilkokulda öğretmen konu başlığını tahtaya yazar. Öğrencilerin konu ile ilgili sorularına göre içeriği belirler.

İçerik Düzenleme Yaklaşımları Soruları

İçerik düzenleme yaklaşımları konusunu iyi okuyup, kavradığınızda içerik düzenleme yaklaşımları kpss çıkmış sorular size basit gelecektir. Bu konuda internette bolca içerik düzenleme yaklaşımları pdf konu özetleri ve soruları bulunuyor. Aynı zamanda pdf içerik düzenleme online testleri bulunuyor. Bu testleri çözerek bilginizi sınayabilirsiniz.

Elinizde yararlanabileceğiniz ders notları olmasını istiyorsanız KPSS alanında hizmet veren sitelerde içerik düzenleme yaklaşımları ppt kaynaklarını indirebilirsiniz.

PDF İçerik Düzenleme

İnternette bulunan ders notları PDF özellikli olabilir. Bunun dışında word ders notlarınızı pdf olarak düzenleyip, internete yükleyebilirsiniz. Bunun için pdf içerik düzenleme programı kullanıyorsunuz. Acrobat DC’de bir sayfa açın. Sağ taraftaki “PDF düzenle” sekmesini tıklayın. Buradan, düzenleyeceğiniz dosyayı seçiyorsunuz.

Dosyanız pdf olarak düzenleniyor. Dosyanızı istediğiniz gibi kullanabilir, internete yükleyebilirsiniz.

İçerik düzenleme yaklaşımları Eğitim Bilimleri bölümünde program geliştirme dersi konusudur. Eğitimde izlenecek ilke ve stratejileri belirleme amacını güdüyor. KPSS’de her yıl bu dersten 12 soru çıkıyor. Özellikle öğretmen olmak isteyen eğitim bilimleri mezunları bu derse iyi çalışmaları gerekiyor. İnternette ders notları, sorular ve online testler bulunuyor. Bu takviyelerle sınava iyi hazırlanabilirsiniz.

İnternette yeterli bilgilendirici makale bulamadığım için kendim yazmak istedim; umarım faydalı olmuşumdur ve hepiniz başarılı olursunuz. Tarayıcınızda güvenle internette dolaşabilmek istiyorsanız; hakkındaki yazımıza bakabilirsiniz.

Yeni açılan erkeklere özel bloğumuza da hepinizi bekliyorum; sormak istediğiniz soruları yorumlardan bize iletebilirsiniz.

Tags: , , , ,

You May Also Like

Kırgızistan Gezilecek Yerler (Güncel)
Sürekli Oturmanın Verdiği Zararı Bitiren 7 Basit Egzersiz

Author

Must Read

Hiçbir sonuç bulunamadı.

Menü